top of page

Vedtekter for Boligstiftelsen i Trondheim

Vedtatt i styremøter 25. april 2019 og 30. mars 2020

§ 1

§ 2

Stiftelsens navn er "Boligstiftelsen i Trondheim". Grunnkapitalen er kr 10 000.

Boligstiftelsen er opprettet etter vedtak i Trondheim bystyre 19. september 1972 under navnet "Boligstiftelsen for trygdeboliger i Trondheim kommune".

Stiftelsen har til formål gjennom erverv, utvikling, eierskap og forvaltning av eiendom og ved andre tiltak å bidra til boliger for vanskeligstilte og andre som av økonomiske eller sosiale årsaker har utfordringer med å komme inn på det ordinære boligmarkedet i Trondheim kommune.

§ 3

Styret består av fem medlemmer som oppnevnes av kommunedirektøren i Trondheim kommune.
Kommunedirektøren oppnevner også styrets leder, som ikke kan ha tillitsverv i, eller stå i et ansettelses- eller underordningsforhold til Trondheim kommune.

Styremedlemmene oppnevnes med en tjenestetid på fire år, men kommunedirektøren kan oppnevne to av styremedlemmene med en tjenestetid på to år - for å oppnå overlappende tjenestetid. Fratrer et styremedlem før tjenestetiden er ute, kan kommunedirektøren oppnevne nytt styremedlem for den resterende tjenestetiden.

Styret skal til sammen ha bred kompetanse innenfor eiendom og bolig, inklusive kunnskap om målgruppene stiftelsen skal ivareta.

§ 4

§ 5

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at 
stiftelsens formål ivaretas, og at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styrets saksbehandling skal skje i samsvar med Lov om stiftelser. Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.

Styret velger revisor.

Stiftelsens vedtekter

bottom of page