top of page

Styret i Boligstiftelsen i Trondheim har vedtatt stiftelsens offentlige strategi for 2023 til 2028.

Offentlig strategi

Boligstiftelsen sin strategi tar utgangspunkt i gjeldende formål for Boligstiftelsen (vedtekter §2):

 

Stiftelsen har til formål gjennom erverv, utvikling, eierskap og forvaltning av eiendom og ved andre tiltak å bidra til boliger for vanskeligstilte og andre som av økonomiske eller andre årsaker har utfordringer med å komme inn på det ordinære boligmarkedet i Trondheim. Minimum 50 % av boligene skal leies ut til Trondheim kommune.

 

Det skal ikke foretas utdeling av stiftelsens kapital.

1. Formål

2. Overordnet mål og verdigrunnlag

Vårt slagord: Allmennboliger* for en bærekraftig by

 

*I begrepet allmennboliger legger vi boliger som leies ut av en ideell stiftelse eller organisasjon.

 

Vårt overordnede mål er å tilby rimelige og langsiktige leieforhold. Dette vil bidra til en mer mangfoldig, inkluderende og sosialt bærekraftig by. Stiftelsen skal forvalte og utvikle ny og eksisterende bygningsmasse på en forsvarlig måte.

Bærekraft

Disse prinsippene skal gjelde for både nybygging, forvaltning og utvikling av vår boligmasse.

Bærekraftsaspekt

Verdi

Gjennomføring

Sosial bærekraft

Økonomisk bærekraft

Miljømessig bærekraft

VERDI

Boområder som legger til rette for sosialt mangfold og inkludering. Vi vektlegger i våre allmennboliger beboermedvirkning og beboerdemokrati. Vårt mål er at beboerne skal oppleve tilhørighet, tillit og trygghet i sitt bomiljø.

GJENNOMFØRING

Vi tilstreber en mangfoldig beboergruppe hvor vi hensyntar beboernes behov ved tildeling. Vi avholder allmøter, oppfordrer til små arbeidsgrupper, lytter til beboerdemokratiet. Vi benytter tidsubegrensede leieavtaler.

VERDI

Husleie i våre allmennboliger er bærekraftig for folk flest. Boligstiftelsen i Trondheim er en non-profit organisasjon. Vi skal sørge for å oppnå formålet gjennom forsvarlig økonomisk drift.

GJENNOMFØRING

Vi skal ha rimelige husleier. Vi forsøker å lage nedbetalingsplaner med beboere dersom de har betalingsproblemer i stedet for inkasso og utkastelse. Beboermedvirkning, forutsigbarhet og godt bomiljø gir lavere driftskostnader og dermed lavere husleier.

VERDI

Vi rehabiliterer bygningene våre ut fra prinsippet om at vi beholder det vi kan, bytter det vi må. Vi søker løsninger som er robuste både arealmessig og materialmessig.

GJENNOMFØRING

Vi har en vektlegging av lavutslippsløsninger, gjenbruk av materialer, forsvarlig bevaring av eksisterende bygninger, redusere avfall og søke etter robuste løsninger av god kvalitet.

Boligløftet - for en mer inkluderende og mangfoldig by.

3. Hovedmål 2023 - 2028

Hovedmål 1 (Kundeforhold)

Vi skal ha fornøyde leietakere som opplever stabilitet, trygghet, tillit og tilhørighet knyttet til sitt bomiljø. Leietakerne våre skal oppleve Boligstiftelsen som en løsningsorientert, pålitelig og profesjonell huseier.

 

Hovedmål 2 (Kompetanse)

Boligstiftelsen skal øke den interne kompetansen på alle aspekter av bærekraft og delta i utviklingen av Allmennboligsektoren i Norge. Dette skal skje i samarbeid med Trondheim kommune, forskningsmiljøer, andre interesseorganisasjoner og stiftelser innen sosial bærekraft.

 

Hovedmål 3 (Verdiutvikling)

Gjennom god forvaltning av eiendommer og kapital skal stiftelsen arbeide for en bærekraftig og god økonomi.

Hovedmål 4 (Utvikling)

Vi har ca 150 allmennboliger våren 2023. Boligstiftelsen har som mål å øke antall allmennboliger. I perioden 2023- 2028 søkes etablert 300 flere boliger innenfor segmentet Allmennbolig. Stiftelsen vil særlig ha et fokus på å få flere familieboliger fordi stabile boforhold, tilhørighet til barnehage og skole er svært viktig for barns utvikling og trygghet. Stiftelsen skal samarbeide med kommunen for å utvikle og tilrettelegge boligporteføljen som leies ut til kommunen slik at den i størst mulig grad er i tråd med byens behov.

bottom of page