top of page

Bakgrunn

Boligstiftelsen ble opprettet ved bystyresak 143 i 1972 etter initiativ fra Sosialrådmannen med formål “oppføring, administrasjon og drift av boliger for trygdede av alle kategorier i Trondheim kommune".


Hovedbegrunnelsen for å opprette Boligstiftelsen i 1972 ble oppgitt å være Husbankens ekstraordinære lange avdragstid på lån (inntil 75 år) for juridiske enheter som en stiftelse, men må reelt ses på bakgrunn av den tids mangel på egnede boliger for målgruppen. I tillegg var det på stiftelsestidspunktet ikke mulig å belaste bykassen med investeringer i en størrelsesorden som var nødvendig for å skaffe målgruppa egnede boliger. 

Boligstiftelsen eier i dag ca 860 leiligheter fordelt på 26 boligeiendommer hvorav 382 er klassifisert som omsorgsboliger. Av disse er ca 720 utleid til Trondheim kommune og inngår som del av kommunens ordinære utleieportefølje.

Boligstiftelsen har som strategi å øke omfanget boliger som leies ut direkte til den delen av Trondheims befolkning som har behov for rimelige utleieboliger.

I 2022 leies ca 140 leiligheter ut enten direkte til beboere eller til andre stiftelser. Dette gjelder eiendommene i Mellomveien og Yrkesskoleveien:
 

  • Yrkesskoleveien 20 består av 90 2-romsleiligheter i ulike størrelser og seks familieleiligheter.
    Søknadsskjema til bolig her finner du her

     

  • Mellomveien 17 og 19 er leid ut til Svartlamon boligstiftelse, som har utvidet med en søster-satellitt her. Bygget består av 30 2-romsleiligheter og åtte familieleiligheter. Søknadskjema til bolig her finner du her.


Stiftelsens styre oppnevnes av Kommunedirektøren og daglig leder er ansatt av styret. 

Historien til Boligstiftelsen i Trondheim

bottom of page